Otvoreno prvenstvo Hrvatske Flying Dutchman 2020 JK Vega